OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Obowiązujące od 1 stycznia 2022

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszelkich ofert, cenników, potwierdzeń zamówień wystawianych firmę EKO-CHEMIA Barbara Dzikowska-Lach (zwana dalej EKO-CHEMIĄ lub/i Dostawcą) na dostawy towarów i usług oraz do wszelkich określonych poniżej Umów pomiędzy Dostawcą a jakimkolwiek (potencjalnym) Kupującym, bez względu na sposób ich zawarcia.

2.       OWS obowiązują w pierwszej kolejności przed jakimikolwiek sprzecznymi z nimi lub dodatkowymi warunkami określonymi lub wymienionymi przez Kupującego.

3.     Zastosowanie jakichkolwiek zmian warunków sprzedaży wymaga pisemnej zgody Dostawcy.

4.       Warunki zakupu Kupującego nie są dla Dostawcy wiążące bez udzielenia odrębnej pisemnej zgody Dostawcy.

5.       OWS są publicznie dostępne oraz podane do wiadomości Kupującego na etapie składania oferty. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez niego OWS jako integralnej części Umowy.

§ 2
OFERTA I CENY

1.       Przedstawione Oferty przez Dostawcę nie są wiążące i należy je rozumieć jako propozycję sprzedaży lub zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.       Dostawca może wycofać oferty i cenniki bez zawiadomienia w dowolnym terminie przed zawarciem Umowy pomiędzy Dostawcą i Kupującym.

3.     O ile nie jest to inaczejustalone, ceny są podane bezpodatków, w tym bez podatku od towaru i usług (VAT), kosztów opakowania oraz ceł.

4.     Podane ceny powinny być oparte na warunkach dostawy z odbiorem własnym (FCA) lub dostawy do miejsca docelowego Kupującego (DAP), zgodnie z Incoterms 2020.

5.     Wszelkie ceny Dostawcy zawarte w ofertach mogą podlegać zmianom w dowolnym czasie bez wcześniejszego zawiadomienia, a w szczególności mogą być zmieniane tak, aby odzwierciedlały wzrost kosztów Dostawcy spowodowany nałożeniem przez jakikolwiek organ władzy lub inny organ jakiegokolwiek kraju cła innego cła, podatku lub opłaty.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY

1.     Zamówienie na Zakup (Zamówienie) oznacza złożone przez Kupującego pisemne lub ustne zamówienie na zakup jakichkolwiek towarów i/lub usług od Dostawcy.

2.     Potwierdzenie Zamówienia (Potwierdzenie) oznacza pisemne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę sprzedaży lub dostawy jakichkolwiek towarów i/lub usług Kupującemu.

3.     Umowa Sprzedaży (Umowa) zostaje zawarta w sytuacji, kiedy Dostawca potwierdził zamówienie na piśmie zgodnie z zasadami Potwierdzania Zamówienia lub gdy Dostawca nie złożył Potwierdzenia Zamówienia, ale rozpoczął dostarczanie towarów/usług do Kupującego.

4.       Ustne porozumienia, przyrzeczenia, zapewnienia i gwarancje udzielane przez pracowników Dostawcy w związku z zawarciem Umowy stają się wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela Dostawcy.

5.       Zawierając Umowę Sprzedaży, Kupujący zobowiązuje się do spełniania wszelkich obowiązujących norm prawnych odnoszących się do zakupu, transportu oraz użycia towarów sprzedanych przez Dostawcę.

§ 4
REALIZACJA - TERMINY DOSTAW

1.       Dostawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie w Potwierdzeniu Zamówienia.

2.     Dostawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć towarów i/lub usługi w terminie określonym przez strony, jednak nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedokonania dostawy w takim terminie z jakichkolwiek przyczyn.

3.     Dostawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, o których powinien poinformować Kupującego.

4.     Dostawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienie, braki w dostawie lub niewykonanie warunków lub postanowień jakiegokolwiek Potwierdzenia Zamówienia czy Umowy jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane lub wynika z wystąpienia siły wyższej,  która pozostaje poza kontrolą Dostawcy, a w szczególności wystąpienia wojen, powodzi, trzęsień ziemi, pożaru i innych klęsk żywiołowych, stanu epidemii, zamieszek, strajku, sabotażu, eksplozji, zorganizowanych akcji pracowników, wymogów obrony narodowej, zarządzeń, rozporządzeń lub regulacji bez względu na ich prawną skuteczność, nadzwyczajnych awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu, niemożności uzyskania dostaw energii elektrycznej, energii innego rodzaju, surowców, siły roboczej, sprzętu, środków transportu lub jakichkolwiek innych lub podobnych nieprzewidzianych zdarzeń, którym Sprzedawca nie mógł zapobiec lub przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności podczas sporządzania Oferty lub Potwierdzenia Zamówienia.

5.       Dostawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które mogą spowodować niemożność realizacji dostawy.

§ 5
REALIZACJA - WYDANIE TOWARÓW

1.       W przypadku odbioru własnego przez Kupującego, towar uważa się za wydany Kupującemu po oddaniu towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Dostawcy w terminie uzgodnionym przez obie strony. Kupujący ponosi obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ADR.

2.       W przypadku dostarczenia towaru przez Dostawcę, towar uznaje się za wydany z chwilą oddania Kupującemu towaru do dyspozycji po jego dostawie do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu. Dostawca zapewnia dostawę towarów poprzez zlecenie przewozu odpowiedniemu, wybranemu przez siebie przewoźnikowi.

3.       Przy dostawach towaru w cysternach Kupujący ponosi odpowiedzialność za należyty stan techniczny zbiorników czy pojemników do przechowywania towaru oraz za prawidłowe podłączenie przewodów do jego opakowań.Kupujący zobowiązany jest do umożliwienia jak najszybszego opróżnienia cysterny, w czasie nie dłuższym niż 3 godz. od przyjazdu. W przypadku wydłużenia postoju cysterny, Dostawca może obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami.

4.     Ryzyko utraty bądź uszkodzenia towarów, zostaje przeniesione na Kupującego w dacie dostawy.

5.     Warunki Incoterms 2020 lub ich kolejne wersje publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową, oraz warunki określone w Umowie, mają zastosowanie do wszelkich dostaw dokonywanych na mocy Umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy warunkami Incoterms i jakimikolwiek warunkami Umowy, obowiązują warunki Umowy.

6.     Tytuł własności wszystkich towarów dostarczonych przez Dostawcę, nie przechodzi na Kupującego do czasu zapłacenia ceny sprzedaży oraz wszelkich innych kwot należnych Dostawcy od Kupującego.

7.       Kupujący dokonuje inspekcji produktów i/lub usług co do jakości i ilości niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Dostawcę.

8.       Dokumentem dostawy jest wystawiony przez Dostawcę dokument WZ i/lub list przewozowy CMR, który powinien zawierać datę wydania towarów z magazynu, numer Zamówienia i specyfikację towarów według Potwierdzenia Zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towarów na dokumentach dostawy.

9.       Ilością towaru faktycznie dostarczonego przez Dostawcę uznaje się ilość zadeklarowaną przez Dostawcę i potwierdzoną dokumentem dostawy lub ilość towaru stwierdzona kwitem wagowym urządzenia pomiarowego z homologacją oraz ważną legalizacją.

10.   Rozbieżność pomiędzy dostarczoną ilością towaru, a ilością zadeklarowaną przez Dostawcę i potwierdzoną dokumentem dostawy w wysokości nie większej niż 5% jest dopuszczalna. Kupujący jest zobowiązany do zaakceptowania dostawy w przypadku wystąpienia takiej rozbieżności.

11.   W przypadku stwierdzenia przez Kupującego rozbieżności między dostarczoną ilością towaru w stosunku do ilości zadeklarowanych przez Dostawcę i potwierdzonych dokumentem dostawy, innej niż rozbieżność określona w pkt. 10, należy w trakcie rozładunku sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez przedstawiciela Kupującego oraz przewoźnika, pod rygorem pozostawienia reklamacji ilościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu.

12.   W przypadku odbioru własnego przez Kupującego,Kupujący pozbawiony jest możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Dostawcy z powodu różnic ilościowych.

13.   Dostawca odpowiedzialny jest wyłącznie za brak zgodności dostarczonego towaru z zaakceptowaną specyfikacją. Dostawca zapewnia jedynie, że towar nadaje się do zastosowania wskazanego w Karcie Charakterystyki czy Arkuszu Technicznym, natomiast w żaden sposób nie gwarantuje jego przydatności do konkretnego, zamierzonego przez Kupującego użycia.

§ 6
PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

1.       Kupujący jest zobowiązany do należytego przechowania towaru zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w pkt. 7 Karty Charakterystyki oraz w Arkuszu Technicznym danego towaru.

2.     Kupujący zdaje sobie sprawę, iż niektóre towary, które są dostarczane na podstawie Umowy mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i/lub środowiska.

3.     Kupujący zapozna się oraz będzie odpowiedzialny za stałe uzyskiwanie informacji i informowanie wszelkich osób zajmujących się towarami od chwili ich dostawy przez Dostawcę, o charakterze ryzyka dla zdrowia i/lub środowiska oraz o właściwym i bezpiecznym postępowaniu z towarami.

§ 7
FAKTUROWANIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.     Za każdą sprzedaż, Dostawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Faktura powinna zawierać wszelkie odpowiednie cła, podatki i obciążenia, jak również wszelkiego rodzaju inne koszty związane z przeprowadzeniem formalności odpraw celnych.

2.     Termin płatności może być liczony przed Dostawcę od daty wydania towaru lub daty wystawienia faktury VAT.

3.       Wszelkie płatności będą dokonywane zgodnie z walutą wskazaną na fakturze, w ciągu ustalonego terminu, bez jakichkolwiek potrąceń lub obniżania wartości z jakiegokolwiek powodu. Za datę dokonania płatności strony będą uważać, datę uznania rachunku Dostawcy.

4.       Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania płatności za towar, w tym m.in. z powodu zgłoszenia reklamacji czy zgłoszenia jakichkolwiek innych roszczeń.

5.       W przypadku, kiedy Kupujący nie uiści należności w określonym przez strony terminie, uznawane będzie, że pozostaje on w zwłoce, a Dostawcy przysługuje prawo wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu dokonania stosownych płatności. Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie względem Dostawcy z tego tytułu.

6.     Dostawca może obciążyć Kupującego ustawowymi odsetki od zaległych płatności za każdy dzień zwłoki od daty wymagalności płatności do daty rzeczywistego dokonania płatności.

7.     Kupujący będzie również odpowiedzialny za wszelkie sądowe i pozasądowe koszty dochodzenia należności.

§ 7
OPAKOWANIA

1.     Poniżej zawarte zasady obrotu opakowaniami stanowią integralną część OWS dla obu stron.

2.     Jeżeli w Umowie nie stwierdzono inaczej, wszystkie opakowania towarów w tym DPPL 1000 l, beczki o pojemności powyżej 100 l oraz jakiekolwiek inne opakowania z certyfikatem UN są opakowaniami zwrotnymi i pozostają własnością Dostawcy.

3.     Opakowania zwrotne stanowią są przeznaczone do przechowywania danego towaru dostarczanego tylko i wyłącznie przez Eko-Chemię.

4.     Kupujący jest zobowiązany zwrócić Dostawcy udostępnione do korzystania opakowania w terminie 60 dni licząc od daty odbioru lub dostawy towaru zakupionego w opakowaniu. Jeżeli po upływie ww. terminu opakowanie nie zostanie zwrócone do Dostawcy w stanie umożliwiającym jego dalsze użycie, Dostawca zastrzega sobie prawo uznania opakowania za sprzedane i obciążenia Kupującego kwotą wynikającą z Cennika opakowań zwrotnych, o którym mowa w ust. 13.

5.     Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby odbioru opakowań właściwemu przedstawicielowi Dostawcy lub na adres Opakowania@eko-chemia.pl.

6.     Przy odbiorze towaru dostarczanego w opakowaniach Kupujący powinien sprawdzić zgodność ilości i rodzaju opakowań z danymi wskazanymi w dokumentach dostawy, WZ i/lub liście przewozowym CMR.

7.     Kupujący posiadający na stanie niezwrócone opakowania, wraz z dokumentami dostawy towaru otrzymujedokumentopakowaniowyWOZ(WymianaOpakowańZwrotnych)wskazującyaktualnesal­doopakowań. WszelkieuwagidowykazanegosaldaKupujący powinien niezwłocznie zgłosić na adres Opakowania@eko-chemia.pl.

8.     Odbiór opakowań jest dokumentowany dokumentem WOZ.

9.     W wypadku stwierdzenia niezgodności należy sporządzić protokół wpisując adnotację w dokumentach dostawy, podpisany przez przedstawiciela Kupującego i przewoźnika. Ponadto Kupujący winien w ciągu 7 dni od daty odbioru zgłosić stwierdzone rozbieżności bezpośrednio na adres Opakowania@eko-chemia.pl.

10.  Kupujący dokonuje zwrotu opakowań wyłącznie przewoźnikowi dysponującemu dokumentami WOZ Dostawcy, który ponosi koszty transportu zwracanych opakowań. Kupujący nie może zwracać opakowań firmom kurierskim, bez wcześniejszego potwierdzenia takiej możliwości u przedstawiciela Dostawcy.

11.  W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę przekroczenia terminu zwrotu opakowań lub wysokiego salda opakowań, Kupujący otrzyma dodatkowe wezwanie do zwrotu opakowań. WezwaniezostaniewysłanenaadrespocztyelektronicznejwskazanyprzezKupującegodokontak­tów w kwestiach dotyczących gospodarki opakowaniowej. Kupujący zobowiązany jest do nie­zwłocznego zgłoszenia potrzeby aktualizacji wskazanego kontaktu właściwemu przedstawicielowi Dostawcy.

12.  Sprzedawca wystawia faktury sprzedaży za opakowania z terminempłatnościzgodnym z terminem ustalonym w Umowie. Faktury mogą być wystawianie cykliczniena podstawie raportu niezwróco­nychprzezKupującegowterminieopakowań.Raportniezwróconychopakowańjestgenerowany z uwzględnieniem reguły FIFO.

13.  Cennik opakowań zwrotnych jest udostępniony na witrynie internetowej Dostawcy. Dostawca jest upraw­nionydozmianycennika i niezwłocznego opublikowania na witrynie.Zmianacennikaniewymagaodrębnego powiadomienia Kupującego i obowiązuje od dnia wskazanego w nowym cenniku.

14.  W przypadku, gdy Kupujący przedstawił do zwrotu nienadające się do ponownego użytku w tym opakowania uszkodzone, nieopróżnione z pozostałością towaru, zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które zostały w tych opakowaniach dostarczone przez Dostawcę, Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru opakowań przez przewoźnika lub nieuznania zwrotu po dokonaniu inspekcji na magazynie opakowań Dostawcy i obciążenia Kupującego kwotą wynikającą z Cennika opakowań zwrotnych, o którym mowa w ust. 13.

15.  W przypadku, gdy Dostawca będzie zmuszony ponieść koszty związane z utylizacją pozostawionego w opakowaniu towaru, to wówczas wszelkie koszty i ryzyko dokonania utylizacji będą obciążać Kupującego. Kupujący zostanie obciążony tymi kosztami na podstawie refaktury wystawionej przez Sprzedawcę, z terminem płatności określonym w Umowie.

16.  Zasady obrotu opakowaniami zwrotnymi obowiązują w trakcie współpracy handlowej stron i nie wygasają automatycznie po jej zerwaniu. Kupujący jest zwolniony z tych zobowiązań po dokonaniu zwrotu wszystkich opakowań zwrotnych i potwierdzeniem salda przez Dostawcę.

 

1.     Na dokumencie zwrotu opakowania, Kupujący jest zobowiązany umieścić numer opakowania (jeśli widnieje na opakowaniu).

§ 8
SPRZĘT

1.       Tytuł własności jakiegokolwiek sprzętu w tym m.in.: urządzenia pompujące, dozujące, laboratoryjne, magazynujące i inne, który Dostawca udostępni Kupującemu, w związku z wynajmem, testami lub w innych przypadkach, winien zostać po stronie Dostawcy, o ile strony nie umówiły się inaczej na piśmie.

§ 9
REKLAMACJA

1.     W wypadku stwierdzenia niezgodności jakościowej dostarczonego towaru z zaakceptowaną specyfikacją, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania i utraty przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu. Jeśli Dostawca nie otrzyma, żadnego takiego powiadomienia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, wszelkie towary i/lub usługi są uważane za dostarczone w jakości umówione, wolne od widocznych wad.

2.     W przypadku wad ukrytych, których nie sposób było zauważyć wcześniej, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Dostawcę o jej wykryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wykrycia.

3.     Reklamacja Kupującego nie może przekroczyć wartości reklamowanych towarów.

4.     Reklamacja powinna być potwierdzona oficjalnymi dokumentami (świadectwo ważenia, list przewozowy, świadectwo jakości itp.).  W przypadku reklamacji ilościowych oraz uszkodzeń powstałych podczas transportu, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na WZ i/lub liście przewozowym CMR o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zastać podpisana przez kierowcę przewoźnika, który dostawę zrealizował.

5.       Jeżeli Kupujący nie zapewni Dostawcy możliwości przekonania się o istnieniu wady towaru, a zwłaszcza, jeśli na żądanie Dostawcy niezwłocznie nie udostępni reklamowanego towaru lub próbek towaru, wówczas wygasają wszystkie prawa z tytułu wad fizycznych rzeczy.

6.     Dostawca informuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego.

7.       Jeżeli Dostawca uznaje reklamację za uzasadnioną, może wymienić towar na nowy, wolny od wad, uzgodnić stosowne odszkodowanie lub zaproponować rabat na zakupiony towar lub przyszłe zakupy. Kupujący nie ma prawa zgłaszać dalszych roszczeń, a szczególnie domagać się dalszej rekompensaty, pokrycia jakichkolwiek utraconych zysków, itd.

8.       W przypadku odbioru własnego Kupującego, reklamacje dotyczące ilości i uszkodzeń produktów i opakowań nie będą rozpatrywane po odbiorze towaru.

9.       Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nienależytym przechowywaniem towaru zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w pkt. 7 Karty Charakterystyki oraz w Arkuszu Technicznym danego towaru.

§ 10
POUFNOŚĆ

1.     Wszelkie informacje i dane techniczne, handlowe i ekonomiczne oraz inne informacje i dane dotyczące działalności Dostawcy, w szczególności receptur, specyfikacji produktów, usług, planów, programów, procesów, produktów, kosztów, działań i klientów, o których Kupujący, podmioty z nim powiązane, jego dyrektorzy lub pracownicy, mogą się dowiedzieć w trakcie wykonywania Umowy, będą traktowane jako poufna własność Dostawcy i nie będą wykorzystywane przez Kupującego do celów innych niż na korzyść Dostawcy w ramach wykonania Umowy; oraz nie będą ujawniane innym osobom, w tym organom rządowym lub innym władzom, w okresie lub po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy.

2.     Wszelkie takie informacje przekazane Kupującemu przez Dostawcę na piśmie lub w innej materialnej formie zostaną zwrócone Dostawcy na pierwsze żądanie Dostawcy lub w chwili rozwiązania Umowy.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie krajowe przepisy Kodeksu Cywilnego. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest niniejszym wyłączone.

2.     Dostawca i Kupujący powinni dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z jakichkolwiek Umów lub Zamówień, do których niniejsze OWS mają zastosowanie, a w przypadku braku polubownego rozwiązania spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

3.     Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży.